Press "Enter" to skip to content

Dokumentation söndag

Det sociala löftet – Hur skapar vi ett nytt, inkluderande ”vi”, och vart ska vi?

Under en paneldiskussion samtalade representanter från olika gräsrotsrörelser i Sverige om hur de kan samverka, och om hur en sådan samverkan skulle kunna se ut.

Erfarenhetsrunda

Kerstin Brandelius från Sollefteå Framtidens Akutsjukhus berättade om hur de lyckats mobilisera en stor massa men också fångat upp mycket av det engagemang som föddes i protesterna mot nedläggningen av flera akutsjukhus i Ådalen. Hon menar att deras tydliga budskap, praktisk verksamhet och inkluderande arbetssätt lyckats skapa en rörelse. Utöver det faktiska behovet av fungerande och tillgänglig vård i Västernorrland vill rörelsen kämpa för en annan typ av vård, där vårdtagarnas behov, inte ägarnas vinster står i centrum.

Ung i Sverige har nyligen avslutat en drygt 60 dagar lång sittstrejk. Det hela startades av några eldsjälar som satte sig på Mynttorget, utanför riksdagen i Stockholm. Strejken växte snabbt till en massrörelse som spred sig till flera städer och skolor. Enligt Mahmod, en av initiativtagarna till sittstrejken, har rörelsen från början drivits av afghanska ungdomar och fått stöd från civilsamhället. Det breda stödet sittstrejken fått vill Mahmod se mer av i andra samanhang.

Ort till ort är ett två år gammalt nätverk som försöker ena kamper i olika förorter under gemensamma nämnare. Initiativet växte fram ur kampen mot utförsäljningar i Alby vars engagemang Steven och de andra initiativtagarna till Ort till ort ville ta vara på. Många sociala kamper i olika lokalsamhällen tenderar att bli ganska isolerade vilket Steven menar missgynnar deras egentliga mål.

Rörelsen Black Coffee föddes 2015 ur en frustration över Sd:s framtåg. Black Coffee är en separatistisk fikarörelse vars syfte är att lyfta afrikan-svenskars frågor och ta plats i det offentliga rummet. Araia berättar att Facebook varit väldigt viktigt för att skapa tillgänglighet för afrikan-svenskar över hela landet. Han menar att de framöver ska försöka vara tydligare med att de är en politisk rörelse med klass som grund.

Stockholms sopgubbar är en utom-facklig rörelse som funnits i flera decennier. Tanken är att organisera soparbetare för att tillsammans förbättra arbetsvillkoren. De har under många år kämpat sig till ett lönesystem och en arbetsmiljö som är ganska bra. När sopåkarna i somras motsatte sig Reno Nordens önskan om att genomföra nyckelinventeringar hotades representanter för facket av både företagets och svenskt näringslivs representanter. Efter många års intern bildning har Stockholms sopgubbar en relativt hög medvetenhet.

Tillsammansskapet är ett förbund som samlar folk i lokalsamhällena. Där arbetar man mot splittring, för sammanhållning, jämlikhet och lika villkor. Aktiviteten utgår främst från de medverkandes önskningar och behov.

 

Var kan vi hitta gemensamma grunder?

Fransisco från Stockholms sopgubbar att alla i panelen möter en gemensam fiende – ett system som är uppbyggt för att förtrycka oss alla. I Black Coffe försöker de politisera de individuella frågorna och problemen och på så sätt öka klassmedvetenheten hos folk. Kerstin från Sollefteå menar att folket måste börja gå samman och sätta press på politikerna nu. Hon menar att den representativa demokratin är ett bra system men att det idag skapats för stor distans mellan de folkvalda och folket.

Katja Reitz från En annan vård är möjlig menar att alla i panelen kämpar för lika villkor, bara på olika sätt. Det liknar alltså traditionell facklig kamp där de olika sociala grupperna kan liknas vid olika branscher. Hon menar att det är av yttersta vikt att hålla de här rörelserna partipolitiskt oberoende och självorganiserade.

Mahmod från Ung i Sverige instämmer i att alla i panelen kämpar för sina rättigheter och att ingen ska behöva leva utanför det sociala skyddsnätet. Att förlora sina rättigheter drabbar inte bara de direkt utsatta grupperna, utan väldigt många fler.

I Stockholms förorter upplevs det att samråd och andra demokratiska verktyg inte uppfyller sina syften då besluten ofta redan är beslutade av politiker. Vi förväntas brinna för demokratin vilket blir svårt när vi i praktiken inte har så stor inverkan på den. Tillsammansskapet menar att vi finner gemenskap i att tillhöra grupper som ofta ställs mot varandra. I media lyfts detta fram av ekonomiska argument, vilket är konstigt då Sverige är rikare än någonsin. I Sverige ökar den ekonomiska ojämlikheten snabbast i hela Europa. De kritiserar också den massiva privatiseringsvågen, privat ägande försvårar inflytande och demokrati markant.

 

Vad skulle ni behöva för stöd för att lyckas med era kamper?

Ort till ort anser att människor som inte ställer upp för andra utan t.ex. försöker ta kamper för hyresreducering själv med sin hyresvärd bör betraktas som en sorts strejkbrytare. Vi måste alltså återupptäcka ett kollektivt tänkande bland folket.

Vi behöver massdemonstrationer kring sociala frågor. Strejker och kamper inspirerar andra grupper i samhället. Att visa praktisk solidaritet med andra rörelser är väldigt viktigt.

Tillsammansskapet vill organisera de oorganiserade. De vill väcka engagemang genom att politisera vardagen. Av erfarenhet möter en mostånd från makten när ens egen makt blir för stor. Därför måste vi stötta varandra, politikerna och eliten kommer inte stötta oss.

 

Har vi en gemensam fiende?

De som medvetet tar beslut som missgynnar folkets önskningar och behov är den gemensamma fienden.

 

Sammanfattning sista samtalssessionen

Vi pratade migration i Europa ökande marginalisering av arbetarklassen, faktum att MR och stadsliga rättigheter begränsas, hur vi kan stötta varandra internationellt och även internationella plattformar bortom gränser och städer. Nätverk. Faktum att vi måste börja bli mer offensiva mer än att bara försvara de gamla rättigheterna från tidigare generationer. Kampen ska gå nedifrån upp, även inom våra egna organisationer.

Symposium 17 – 19 nov, commons and cities, där vi kommer att prata om styrning av städer municipalism, dialektisk demokrati och delaktighet. Glada om ni kan komma och ansluta och fortsätta att arbeta med vår internationella plattform, Neapel.

Först av allt möjligheten att kännas igen och förstås av många, behovet att gå samman i grundläggande funktioner tjänster, skolor, vård, pensioner och gå samman och inte välja bara en kamp. Hitta ett gemensamt språk. Vi har samma fiende. Vikten av politiska historier att känna igen och bekräfta. Och ett socialt löfte liknande det fackliga. Vikten av att bryta lagar, fokus på MR. Vikten att arbeta som spindlar som förenar olika rörelser. Som har en uppgift att ta kontakt och be om hjälp. Eller existera just som spindlar. Olika frågor som vi kan gå med i, tex bostadsfrågan som vi borde ansluta till. Vikten att inte bara fascisterna eller SD de enda som är kritiska mot samhället. Viktigt att vi vågar vara det också.

Vår kamp vi måste förstå varandras metoder. Sopgubbarna, de gav inte upp. Vikten av våra taktiker, vi får inte missa viktiga detaljer, sopgubbarnas kamp, gav inte nycklarna. Det var en stor sak, det förstod inte alla. Krokodilerna…Utbyta erfarenheter, vi borde ses oftare, inte bara byta telefonnummer, vi måste ses nästa månad inom 3 månader. Vi behöver platser är vi kan ses. Använd 44:an. En gemensam kalender så att vi kan stämma av så inte saker krockar. Att gå på varandras manifestationer och uttalanden. Dela kunskap om hur vi kan ta makten. Inte bara protestera. Exempelvis, bostäder, vilka exempel kan man ta från kooperativen? Allmännyttan? Kan vi komma in i deras organisationer? 2 juni blir anarkistisk-bokmässa.

Du kan inte säga att en kamp är viktigare än den andra. Vi ska inte fokusera på valet, demokrati ska utövas varje dag. SD borde inte få makt, det är ju inte bara SD längre, de anpassar sig. Det finns i vårt samhälle. Majoriteten tycker att systemet är ok men inte politikerna, det är lättare att hata en person än ett system. Vi borde börja kritisera systemet. Folk för svinner med systemet blir kvar. Forumen som har direktdemokratin, de är inte inbjudande mot allmänheten, klädkoden och jargongen får inte folk att känna sig bekväma. Vad är gemensamt i kamperna? Det är brist på makt, det borde vi enas kring. Det borde vi prata om. Även utifrån feministiskt och antirasistiskt perspektiv.

Valåret. Det är ett hot mot våra kroppar och rörelser. Den politiska debatten handlar så mycket om konkurrens och kriminalisering. Hur populistisk politik är utan ordentlig bas, utan ideologi, vår tredje väg att stå emot det är att presentera något som har ett riktigt värde. Samhället i Europa går två vägar, antingen nationalism eller ge makten till etniska grupper, de andra sätter dem i händerna på EU eller bilaterala avtal.
Den tredje vägen måste vara demokrati som självorganisering, och mer delaktighet och det sociala ansvaret. Vi har olika roller vad vi kan göra inom dessa roller.

 

Dokumentation lördag

Här under finner ni sammanfattningar och livesändingar från lördagens programpunker!

Att vinna den lokala makten – Barcelona en Comú Presentation, samtal & diskussion

Elena Tarifa och David Fernandez Guerrero från den spanska medborgarplattformen Barcelona en Comú berättar om sin framväxt, hur de är uppbyggda och några av deras vinster. Deltagarna får ställa frågor eller komma med synpunkter som Elena och David svarar på.

 

 

Barcelona och många andra spanska städer fick 2011 erfara torgockupationer och stora demonstrationer genom den så kallade 15m-rörelsen. Rörelsen föddes ur en bred reaktion på de etablerade partiernas, fackföreningarna och politikers oförmåga att lösa de stora ekonomiska problemen och den höga arbetslöshet som rådde i landet. De demonstrerande krävde att själva få vara med och ta politiska beslut.

Ur den massiva mobiliseringen uppstod och stärktes flera olika rörelser i Barcelona. De kämpade för allt från förbättrad sjukvård till bättre utbildning och reglerad turism. En av den mest framträdande kampen i Barcelona var rörelsen för rätt till bostad med nätverket PAH i spetsen.

Elena Tarifa berättar att det föddes ett behov att samla och koordinera den massiva mobiliseringen, men att de förändringarna som rörelserna ville uppnå inte alltid gick att genomdriva. De gick därför samman i en så kallad konfluens och arbetade tillsammans fram ett etiskt ramverk samt en medborgarallians, Guanyem Barcelona.

2016 bytte medborgaralliansen namn till Barcelona en Comú (Barcelona tillsammans) och en valplattform togs fram genom en bred delaktighet bland Barcelonas invånare. Detta blev en brytning med det etablerade sättet att driva politik.

Att ge sig in i det politiska spelet var inte en dans på rosor. För det första var det svårt att ha råd med en valkampanj utan att förlita sig på storbanker. BeC finansierade sin valkampanj främst genom crowdfounding och mikrolån. De fick inte utrymme i den etablerade median. Istället spred de till stor del information om sin verksamhet via sociala medier, samt en hög närvaro på allmänna platser och i bostadsområdena.

BeC kommunicerar en politik som är praktisk, konstruktiv och lättillgängligt för en bred massa. De praktiserar en feminism som inte bara lyfter fram kvinnors deltagande i det politiska livet utan även en skiftning i den traditionella synen på politik som en expertsyssla, där få starka personer ges oproportionerligt mycket utrymme.

En utmaning BeC möter nu när de sitter i kommunfullmäktige är att upprätthålla en tät och god relation med sociala rörelser. Detta underlättas i att många representanter har sin grund i många av dessa. Något som Barcelona en Comú sedan dess bildande har försökt motverka är politisk korruption och toppstyrning. Den etiska koden vars principer nu också börjar implementeras i parlamentet fungerar som en bromskloss mot odemokratiska tendenser.

 

Frågor från deltagarna

En fråga som kom upp var hur den lokaldemokratiska rörelsen såg ut på den spanska landsbygden. Medborgarplattformar har uppstått på flera nivåer och i Katalonien har Katalunia en Comú bildats. Enligt David och Elena organiserar sig stora delar av den katalanska landsbygden inom denna plattform.

En annan reflektion som kom upp var att den sociala välfärden som just nu byggs upp i Barcelona liknar det som den svenska arbetarrörelsen byggde upp i mitten av 1900-talet. I Sverige har på senare år välfärden urholkats och sålt ut. Hur ska detta förhindras i Barcelona och i andra städer där deltagande demokrati etablerats? Jo, genom att deltagande demokrati står i direkt kontroll under invånarna vilket betyder att beslut som rör allmännyttan tas av folket, inte av ett fåtal politiker.

Vilka organisationsverktyg ges områdesgrupperna i Barcelona? Jo, varje områdesgrupp har representanter i koordineringsgrupper inom Barcelona en Comú. Detta leder till en nära kontakt mellan områdesgrupperna och andra instanser inom plattformen. Annars är områdesgrupperna väldigt fria att samlas som de vill. BeC rekommenderar att de möts varannan vecka, men detta är bara en rekommendation.

Hur kan en eventuell medborgarplattform i Malmö förhålla sig till t.ex. Vänsterpartiet? Eftersom de redan har ganska bra organisation och är öppna känns det onödigt att börja om från början. Jo, bygget av en medborgarplattform likt den i Barcelona inkluderar politiska partier som själva vill vara med i konfluensen. I Barcelona, precis som i Sverige, går det trögt för vänsterpartier. Därför har många av dessa velat ansluta sig och skriva under på invånarnas valplattform.

Konfluens = handlingen att flöda tillsammans; mötet eller korsningen av två eller flera strömmar; mötesplats. Medborgarplattformen i Barcelona är uppbyggt som en konfluens. Till skillnad från en koalition går man med som individ, inte som grupp eller parti.

 

 

Summering av diskussionsverkstad 1: Hur ska vi nå dit vi vill – och vad gör vi sedan? 

Efter diskussioner i mindre grupper rapporterade grupperna om några av de frågor som de diskuterades.

Grupp 1 

Diskuterade bland annat social media. Är vi för mycket fokuserade på detta? Borde vi prioritera kontakter ansikte mot ansikte mer?

I gruppen diskuterades också erfarenheter av att driva flyktingboende i Botkyrka på ett demokratiskt och inkluderande sätt.

Grupp 2 

Ibland verkar politiska partier och deras arbete kring val komma i vägen för en genomlysning av innehållet i politiken. Konsekvensen blir att folks gemensamma bekymmer och frågor ofta får mindre uppmärksamhet. 

Ett annat problem som denna grupp diskuterade är att när vi jobbar med lokal mobilisering så finns det en tendens att identitetsbaserad aktivism kan ta fokus från aktivism fokuserad på gemensamma lokala problem.

En farhåga kring skapande av nya plattformar för lokala valdeltagande som gruppen diskuterade är att det skulle kunna dränera sociala rörelser på resurser och energi när samma personer som är drivande i sociala rörelser blir engagerade i lokala valplattformar.

Grupp 3 

Pratade om problemet med att flera lokala initiativ inte finner varann, och att de inte hittar vägar att jobba tillsammans.

De tog även upp problemet med att mobiliseringar ebbar ut och inte leder till mer organiserade initiativ till att organisera saker bättre. En utmaning är att få alla involverade att äga frågorna, så att det inte bara är en liten kärna som gör det. Det handlar om att hitta deltagande och inkluderande sätt att arbeta med mobilisering och organisering. 

Grupp 4

Diskuterade bl.a. utmaningen att bryta den passivisering som välfärdsstaten i Sverige lett till. Hur gör vi? 

Grupp 5

Pratade om tillitens roll i mobiliseringar och konsten att få denna att bära som kitt i en mer långsiktigt arbetande rörelse. Kom också in på värdet av sociala center som kan stödja sammanhållningen och den inre solidariteten i folkrörelser.

Grupp 6 

Pratade om maktlösheten som finns i vänstern och samhället i stort. Erfarenheterna från Sollefteå har varit väldigt positiva på det sättet att de gemensamma agerandet bidragit till ett brytande av den maktlösheten.

Grupp 7

Pratade också om värdet av gemensamma platser och svårigheterna med att skapa dessa i Sverige. En slutsats var att det är viktigt att jobba mer med att skapa dessa.

Grupp 8

Diskuterade gemensamma problem och utmaningar i Gävle, Haninge, Eskilstuna och Freetown (Sierra Leone) t.ex ungdomsarbetslöshet, bostadsfrågor och lokal utveckling. Pratade lite mer om lokala mobiliseringar som skett senaste året i Freetown, där stadsdelarnas lokalbefolkning hamnat i konflikt med markexploatörer och polis, bland annat lärde vi oss om att ungdomar blivit skjutna till döds när det protesterat mot etablerandet av köpcentrum på mark som idag används som marknadsplats, torg och idrottsplats.

Från mobilisering till organisering till fördjupad demokrati.

Dag två av Federation 2017. Tre rörelser som verkar i dagens Sverige – Föreningen Solleftå Framtidens Akutsjukhus, Tillsammansskapet och Ung i Sverige – presenterade här sina respektive kamper. Efteråt följde en diskussion med den övergripande frågeställningen: hur går vi från mobilisering till organisering till en fördjupad demokrati?

I presentationerna och diskussionen deltog fem personer: Lena Johansson och Johan Bergman från Tillsammansskapet; Kerstin Brandelius och Nils-Gunnar Molin från Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, samt Fatemeh Khavari från Ung i Sverige.

Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Kerstin och Nils-Gunnar inledde med att presentera arbetet med Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, vars ockupation av Sollefteå BB har fått stor uppmärksamhet under det senaste året.

Nils-Gunnar berättar: “Vad handlar den här kampen om? Det är en kamp om rätten till akut basjukvård. Men också om social rättvisa, jämlikhet, solidaritet och ett inkluderande samhälle. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla rätt till en likvärdig sjukvård. Det vi nu ser i Sollefteå är att det här inte åtföljs.”

De berättar om det politiska läget som lett fram till dagens situation. I valrörelsen 2014 lovade alla partier i Västernorrlands län att behålla landstingets tre akutsjukhus. Tre år senare vet vi att inget parti har hållit sitt löfte. Sjukvården i Sollefteå håller nu på att monteras ned. Men motståndet är starkt. Nils-Gunnar och Kerstin lyfter flera exempel på mobilisering och organisering.

“24 000 demonstrerade i Härnösand. Många hade åkt mer än 20 mil. Så viktig är sjukvårdsfrågan.”

I Sollefteå fick frågan att ett särskilt starkt fäste och spridning.

Kerstin berättar: “Fler och fler ville engagera sig. I Ådalen startades föreningen Ådalen reser sig. Föreningen Öviks Akutsjukhus kom också igång. I Sollefteå har även företag och näringsliv har stöttat, och det ordnats stödkonserter, gudtjänster och föreningsinitiativ. Enskilda personer har också bidragit.”

Ockupationsgruppen, som många känner till via medias rapportering, startades den 30 januari 2017 klockan 20.00. Nils-Gunnar och Kerstin tackar för och pekar på vikten av all solidaritet som ockupationen har fått från runtom i landet.

Tillsammansskapet

Förbundet Tillsammansskapet består av lokala medlemsgrupper runtom i landet. Riksförbundet har funnits sedan januari 2017. Här står den lokala kampen i centrum.

Johan Bergman berättar: “Vi tycker att styrkan ligger i den lokala organiseringen, där människor lär känna varandra och varandras behov, för att sedan kämpa tillsammans. Vi tror på att människor som bor på en ort går ihop för att förändra samhället.”

“Vi fikar, vi manifesterar, vi skriver och sprider protestlistor. Vi heter ‘Tillsammans’ och det kanske låter mesigt, men det är ett viktigt ord i tider av splittringens politik. Vi går samman lokalt och lyfter frågor som våra lokala grupper brinner för. Tillsammansskapets olika medlemsgrupper hakade till exempel på när Ung i Sverige ordnade en nationell manifestationsdag den 12 september i år. Sånt tror vi kommer bli viktigt framöver, att vi kan mötas över rörelser och kamper.”

Ung i Sverige

Från Ung i Sverige deltog talespersonen Fatemeh Khavari, som i drygt 50 dagar sittstrejkat med målet att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Fatemeh berättade om hur Ung i Sverige kom till.

“Klockan tre på natten ringde min kompis och berättade att han fått ett tredje avslag på sin ansökan om asyl. Jag brann jättemycket. Efter det ringde jag mina kompisar och frågade om vi inte kunde protestera på riktigt. Det här handlar om unga människor som kom 2015 och som väntat i två år på asylbesked. De har lärt sig svenska, de har svenska familjer, de känner sig som en del av Sverige. Nu, på grund av ett avtal mellan Afghanistan och Sverige, ska de här ungdomar utvisas – inte bara till Afghanistan utan till döden.”

Det började med ett nätverk på tio personer som träffades för att diskutera. Fatemeh poängterar att de var helt politiskt oberoende: “ Vi är ungdomar som kände att våra möjligheter hade tagits ifrån oss.” Den 6 augusti 2017 inledde de sin sittstrejk på Mynttorget i Stockholm. Fatemeh berättar om ett möte med någon som inte ville ställa sig bakom manifestationen.

“Hon sa: jag vill inte att det här samhället ska bli våldsamt, jag vill att det ska vara ett tryggt samhälle för mina barn och barnbarn. Hon tänkte att vi är våldsamma, för hon hade läst i nyheterna om Afghanistan. För oss blev det viktigt att fråga: vilka är våldsamma egentligen? Tredje dagen på Mynttorget blev vi attackerade med rökbomber av nazister.”

Det som började med tio personer växte och växte för varje dag. Under sittstrejkens nionde dag deltog flera tusen personer. “Vi mobilserade opinionen”, säger Fatemeh. Hon påpekar även de afghanska tjejernas plats i organiseringen.

“En viktig punkt i vår kamp har varit att tjejerna har tagit plats. Tjejer som ofta ses som förtryckta, men nu står de upp för sina rättigheter i Sverige. Många tjejer har tagit ansvar i manssamhället. Det är dags att vi alla ställer oss bredvid varandra oavsett kön, ålder eller varifrån man kommer. Det att dags att förstärka demokratin. Vi får inte ge upp om de mänskliga rättigheterna.”

Gemensam diskussion

Efter de tre presentationerna följde ett samtal mellan de olika företrädarna.

– Vad händer nu?

Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus: “Vad gäller kampen i Västernorrland kommer vi i föreningen att ställa fem konkreta frågor till politiker i landstinget, som förberedelse inför valet 2018.”

Ung i Sverige: “Vi kommer i nästa steg att jobba med opinionsbildning och politisk påverkan. Imorgon ska vi till exempel demonstrera utanför TV-huset, inför partiledardebatten om bland annat trygghet.”

Tillsammanskapet: “Vi satsar på att bygga allianser mellan rörelserna. Hur kan vi stötta varandra? Det vill vi fokusera på.”

– När politikerna sviker, hur gör man övertagandet hållbart?

Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus: “Vi startar nu en medborgarägd vårdcentral. Medlemmar har köpt andelar på 10 000 kr och det är mycket på en ort som Sollefteå. 150 personer har hittills betalat in. Vi vill ha en vårdcentral som vi kan styra själva och vi har inte haft några problem med att hitta folk att anställa. Förutom sjuksköterskor kommer vi också att anställa läkare med specialistkompetens, vilket gör oss starkare än landstingsvården. Sen finns det även önskemål om att i förlängningen ta över själva akutsjukhuset. Den frågan är uppe och vi tittar på möjligheterna för ett annat slags ägarskap. Diskussionen pågår, men vi vill ju inte ha in några riskkapitaliser precis. Vi tittar på alternativa lösningar.”

– När folk börjar tappa tron på demokratin, hur gör man för att inte bli en del av det där folk inte tror på?

Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus: “Vi har inget val, vi måste göra något åt situationen. Vi känner inte att vi blir en del av politiken som sviker, det är vi som är medborgarna. Ockupationen får mycket uppmärksamhet, men vi fortsätter ju samtidigt den politiska vägen. Vi för dialog med politiker på både landstingsnivå och nationell nivå. Vi vet att vården är en akut fråga i hela landet, så vi behöver jobba både i det stora och det lilla.”

– Hur gör man för att orka hålla ut?

Ung i Sverige: “Om man ska orka måste man känna smärtan i samhället. Den kände vi. Vi vet att situationen är jätteallvarlig. Men vi har fått jättemycket stöd. Vi hade kanske inte orkat om vi varit ensamma eller inte fått så mycket uppmärksamhet. Men nu har vi haft många bredvid oss, de som skyddade oss om nätterna till exempel. Det samarbetet har gett oss mycket ork. Sittstrejken har slutat men kampen fortsätter.”

– Hur gör vi för att bryta apatin?

Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus: “Förändring kräver ledarskap. Det kräver mod och folk som pekar på utvecklingsmöjligheterna. Jämfört med våra motståndare, som bara vill avveckla, har vi möjlighet att visa ledarskap på riktigt.”

Tillsammansskapet: “Bli förbannad! Vi vill ha ett annat samhälle. Gör skillnad på parti och partipolitik. Fördelen med att vara partipolitisk obunden är att man får med sig många fler.”

– Vad behöver ni just nu i era kamper?

Ung i Sverige: vi har just startat en bostadsförmedling. Vi vill inte att våra ungdomar ska behöva sova på gator eller toaletter, en soffa är alltid bättre. Ungdomar missar sina skolor på grund av att de behöver flytta hemifrån. Vi behöver bostäder.

Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus: “Det som har varit oerhört viktigt för BB Sollefteå är allt stöd vi har fått från runtom i hela landet. Vi behöver en kamp för landsbygden, alla kan inte bo i staden. Så för vår del: fortsätt att prata om oss och stöd oss på olika sätt. Börja fundera på hur framtidens sjukvård ska se ut!”

Tillsammanskapet: “Vi kan påminna oss om att kampen vi ser här idag bara är toppen av ett isberg, under ytan bubblar en massa aktiviteter där människor ifrågasätter saker och ting.”

Diskussionsverkstad 1 forts. – Hur ska vi nå dit vi vill – och vad gör vi sedan?

Grupp 1

– Vi måste vara organiserade och förberedda att förändra det rådande systemet.
– Antifascistiska motdemonstrationer kan leda till ett gemenskapande/kollektivt tänkande.
– Ta över ytor.
– Organisera dig på jobbet.
– Kollektivets intresse framför kapitalets intressen.

Grupp 2

– Gruppen pratade om egna erfarenheter av organisering.
– Den kooperativa traditionen är marginaliserad i Sverige idag, vi bör återuppta denna.

Grupp 3

– Fördjupad demokrati kan bara fungera när social rättvisa råder.
– Om du har mycket pengar och mycket makt vill du inte ha fördjupad demokrati.
– Viktigt att bilda breda nätverk.

Grupp 4

– Vikt med lokal solidaritet, ha ett lokalt perspektiv.
– Vi måste ibland kämpa mot institutionalisering av välfärden, folket ska ha kontroll över välfärden.
– Digitala verktyg kan vara komplement till fysiska möten.

Grupp 5

– Vi får inte separera fördjupad demokrati med kollektiv organisering.
– Deltagande demokrati måste finnas på alla nivåer i samhället, på alla platser.
– Vi behöver sociala center, annars kan vi inte göra något.
– Bilda kollektiva grupper där du befinner dig.

Grupp 6

– Tog upp exempel från Madrid där medborgarplattformen lovat saker de inte kunnat uppnå vilket lett till känsla av uppgivenhet.
– Vad händer när du går in i institutionerna? Blir lätt professionaliserat och reaktivt.
– Kluvenhet i om vi ska använda t.ex. Hyresgästföreningen.
– Institutionalisering behöver inte vara dåligt, vi vill ha det men vi vill ha det i direkt folkstyre.
– Radikal samhällsförändring måste alltid börja nedifrån.
– Maktstrukturer måste bekämpas i alla sammanhang vi organiserar oss.

FEDERATION 2017 CONFERENZA

FEDERATION 2017 CONFERENZA

 

Negli ultimi anni, la Svezia ha visto un aumento di nuovi movimenti sociali. Sempre più persone vogliano collegarsi e agire sui questioni sociali quando le istituzioni falliscono. L’impegno per l’accoglienza dei rifugiati nel 2015 è stato un risveglio e recentemente ci sono stati scioperi e proteste importante (Hamn4an – i portuali, i netturbini in sciopero a Stoccolma), in segno di protesta contro lo smantellamento del welfare (l’occupazione della clinica di maternità a Sollefteå), e contro le ingiustizie sociali. Inoltre, abbiamo le lotte per la casa e contro la gentrificazione e gli sgomberi, la ribellione negli ospedali e “Ung i Sverige” (Giovani in Svezia), e le lotte antirazziste. I diritti sociali e democratici che abbiamo conquistato nel corso del 1900 sono ora in pericolo, sempre più persone vogliono agire per un’ampia democrazia inclusiva, in cui ognuno partecipi e contribuisca in base alla sua capacità.

 

La Federazione 2017 una conferenza sui temi dell’organizzazione e della democratizzazione. I partecipanti provengono da tutto il movimento sociale di base. Durante tre giorni, saranno condivise esperienze e discuteremo sulle diverse visioni in cui si può creare comunità, speranza e solidarietà. Lo scopo della conferenza è lo scambio reciproco di conoscenza e di ispirarsi a vicenda per sostenersi e rafforzarsi l’un l’altro di fronte alle sfide che ci pone il presente e che ci porrà il futuro.

 

 

Venerdì

 

Quali sono le condizioni oggi per mobilitare e organizzare per costruire una società democratica dal basso?

 

Presentazione Massa Critica + domande

 

Sabato

 

Colazione

 

Da mobilitazione a organizzazione

 

Con Ung i Sverige (Giovani in Svezia – i giovani afghani studenti che ora stanno scioperando per il diritto di soggiorno.

se vi interessa: http://www.dinamopress.it/news/i-giovani-afghani-incrociano-le-gambe

Tillsammansskapet

E la clinica di maternità occupata a Sollefteå

 

(”Tillsammansskapet” esiste in tutta Svezia, riunisce associazioni, reti e gruppi di attivisti che attraverso l’organizzazione creano coesione e sfidano le disuguaglianze sociali ed economiche nella comunità locale)

 

Discussione:

Quali sono i nostri obiettivi – cosa succede quando ci raggiungiamo l’obbiettivo?

Quali sono le condizioni per cui le nostre mobilitazioni hanno successo ora? (Cosa rende forti i movimenti?)

Ci sono degli strategie specifiche che hanno funzionato bene/male?

 

Pranzo

 

Barcelona en comu

 

Domenica

 

Discussione ”il promesso sociale”

 

Che cosa abbiamo in comune come movimenti sociali?

 

Con partecipanti di:

 

Demos Stoccolma

Ort till ort (una rete per il diritto della città)

Demokratisk omställning

Nätverket linje 17

Allt åt Alla Stockholm

Tillsammansskapet

Solefteå Framtidens akutsjukhus

Ung i Sverige

 

e tanti altri

 

فدراسیون 2017

فدراسیون 2017

کنفرانس برای پیشرفت دموکراسی
در سال های اخیر سویدن شاهد ظهور جنبش های نو اجتماعی گذشته از سر آغازآنها  بوده است ،بیشتر مردم این سر آغاز را مفید دانسته و عمل کردن در ثبات نگهداشتن مسایل اجتماعی  که در آن نظام دموکراتیک تاسیس شده است .

بر علاوه اینکه پایان سال 2015 زنگ هشدار برای پذیرش پناهندگان بوده،
 و اخیرا مردم نیز  اتحادیه ها را بسیج کرده اند و اعتراض خود را علیه رفاه اجتماعی و نا برابری اجتماعی تظاهرات کرده اند. بر علاوه بر این شورش    و ungisverige  و مشکلات درمانی  تشکیل شده و تذکر و  یاد آوری  نقش سویدن در  پناهگاه برای کسانیکه فرار کرده اند .مشارکت در پذیرش پناهندگان سال ۲۰۱۵

هنگامی که حقوق واحکام دموکراتیک در قرن بیستم برنده شدن حالا مورد تهدید قرار دارد ، مردم بیشتر میخواهندبرای یک دموکراسی عمیق تر و فراگیر عمل کنند .
 
توان و کمک شما اشتراک کردن تان در این فدراسیون است.
فدراسیون 2017 کنفرانسی است در باره مسائل سازماندهی و دموکراسی.
شرکت کنندگان از تمام جنبش های اجتماعی و مردم عام می آیند .
در طی سه روز ، تجارب به اشتراک خواهد گذاشته شد.  بحث و گفتگو در مورد چشم انداز ها در مورد یک جامعه مشخص شده توسط جامعه صورت خواهد گرفت ،
امید و همبستگی . هدف از این کنفرانس انتقال دانش و الهام است، و حمایت و تقویت یکدیگر در چالش های امروز و آینده است .
هدف این کنفرانس نیز ایجاد اتحاد و یک تربیون  جدید برای همکاری است.
 
موضوعات مورد بحث در کنفرانس قرار ذیل است :
 
-چگونه میتوان سال انتخابات را به فرصت تبدیل کنیم تا جای گزین  مناسب برای سرمایه داری ، پدرسالاری و دولت و ملت بسازیم و آنها را به دستور کار سیاسی بسپاریم ؟

-چطور میتوانیم مبارزات مختلف را در یک یک مبارزه وسع برای یک جامعه دیگر ترکیب کنیم ؟
– چطور می توانیم سازمان های غیر اجتماعی را ایجاد کنیم که سیستم جای گزین برای دموکراسی پارلمانی ایجاد می کنند ؟

 

الإتحاد 2017

الإتحاد 2017

 

مؤتمر للتعمق بمفهوم الديمقراطية

 

في السنوات الأخيرة، شهدت السويد ارتفاعا في الحركات الاجتماعية الجديدة.وقد رأى عدد متزايد من الناس أنه من المجدي جمع القضايا الاجتماعية والعمل فيها على كسر النظام الديمقراطي القائم.

كان الألتزام لإستقبال اللاجئين في عام 2015 منبهاً، كما قام الناس مؤخرا بتشكيل و بتعبئة النقابات، احتجاجاً على تفكيك  الرفاهية ومكافحة عدم المساواة الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك   hyreskamper, sjukvårdsuppror و Ung i Sverige وهو تذكير بدور السويد لإيواء المهاجرين .فعندما تتعرض الحقوق الاجتماعية والديمقراطية التي اكتسبت خلال القرن العشرين للتهديد، يريد المزيد والمزيد من الناس العمل من أجل ديمقراطية أعمق وشاملة، يشارك كل منها ويسهام بحسب القدرات.

 

 

الاتحاد 2017 هو مؤتمر حول قضايا التنظيم وإرساء الديمقراطية.يأتي المشاركون من جميع الحركات الاجتماعية الشعبية. خلال ثلاثة أيام، سيتم تبادل الخبرات والمحادثات والمناقشات حول مجتمع يتميز بالأمل والتضامن.والغرض من هذا المؤتمر هو نقل المعرفة والإلهام، ودعم وتعزيز بعضنا البعض في التحديات الموجودة اليوم، و تلك التي ستواجهنا في المستقبل.والهدف هو أيضا لبناء تحالفات جديدة والشروع في منصة جديدة للتعاون. وسيتناول المؤتمر قضايا مثل:

 

كيف نحول السنة الانتخابية إلى فرصة لتشكيل بدائل ملموسة للرأسمالية والبطريركية والدولة القومية و وضعها على جدول الأعمال السياسي؟

 

كيف يمكننا الجمع بين الصراعات المختلفة في كفاح واسع من أجل مجتمع أفضل؟

 

كيف نبني منظمات المجتمع المدني لخلق نظام بديل للديمقراطية البرلمانية؟

 

 

ويشمل المؤتمر المشاركون من:

Ung i Sverige, Barcelona en Comú, Tillsammansskapet, Demos Stockholm, Förorten mot våld, Massa Critica Napoli, Nätverket Ort till Ort, Sollefteå framtidens akutsjukhus, Demokratisk OmställningNätverket Linje 17Allt åt Alla Stockholm وغيرهم الكثير. (ملاحظة: يتم تحديث القائمة بانتظام):

 

 

 

وسيتم تقديم مزيد من المعلومات بشكل مستمر في www.federation2017.se

 

About the conference

Federation 2017 – Conference for a better democracy.

Over the last couple of years Sweden has experienced the rise of new social movements. When the established democracy has failed, more people have found it meaningful to come together and act for change. The empowered refugee movement of 2015 served as a waking call, and recently people have found new ways to organise themselves for workers’ rights and against austerity and social injustice. On top of this, there are ongoing struggles against higher rents, against cuts in the welfare sector, and finally there´s the Afghan refugee youths whose sit-ins in the middle of Stockholm form a strong protest against Swedish and EU migration policy have shown us how these struggles are interconnected.

The social and democratic rights that we have fought for during the last century are threatened. This means, we must turn to a new kind of democracy, one that is participatory and inclusive, that is against statecraft but strengthens politics. A democracy where everyone contributes after their own capabilities.

Federation 2017 is a conference about organisation and democratisation. The participants are from the grassroots social movements in Sweden and abroad. For three days, we will gather to discuss our common goals and futures and vision a society made from hope and solidarity. The goal is to share knowledge and inspiration and to support and strengthen each other against present and coming opposition. We want to form new alliances and build a platform for cooperation.

The conference will, among other things, aim to untangle issues as:

– How do we turn the upcoming Swedish elections, and state-politics in general, into opportunities to form concrete alternatives to capitalism, the nation state and patriarchy?

– How do we bring diverse struggles against oppression together to a broad movement for another society?

– How do we create political and social structures that form a real alternative to the parliamentarian democracy?

Paticipants are, (among others)

Demos Stockholm, (Sweden/Stockholm)

Musketörerna i Rågsved, (Sweden/Stockholm)

Nätverket Ort till Ort, (Sweden/Stockholm)

Demokratisk Omställning, (Sweden/Göteborg)

Nätverket Linje 17, (Sweden/Stockholm)

Allt åt Alla Stockholm (Sweden/Stockholm)
Tillsammansskapet (Sweden/Nationwide)

Solefteå Framtidens Akutsjukhus (Sweden/Solefteå)

Ung  i Sverige (Sweden/Nationwide)

Massa Critica (Italy/Neapel)

Barcelona en Comú (Spain/Barcelona)

Programa

Viernes 6 de Octubre

18.00-19.0G

 

Apertura y cena. La cena se prepara por el grupo de mujeres de Botkyrka.

19.00-21.00

La ciudad decide, Massa Critica.

Presentación, charla y discusión

Nápoles en el sur de Italia es una de las ciudades de Europa donde está creciendo un movimiento radical. Un movimiento municipalista, que parte de lo local para construir democracia desde abajo a partir del medio y las necesidades de la gente. Durante los últimos años una cantidad de ocupaciones de casas se extendieron por la ciudad y personas que habían quedado sin vivienda durante la crisis pudieron acceder a un techo. La plataforma social Massa Critica ha existido casi tres años. El verano pasado fue reelegido Luigi de Magistris como alcalde de la comuna por cinco años más. Un agregado a la ley comunal legalizó las ocupaciones de casas para el bien común. Massa crítica lleva un fuerte  diálogo con el alcalde y la comuna. La plataforma se construye sobre la base de asambleas locales, con la meta de crear instituciones basadas en los principios del bien común y que sustituyan una gobernanza democráticamente débil y obsoleta.

Activistas de Massa Critica se presentarán en Federación 2017 para compartir sus experiencias. Hablarán entre otras cosas de la red de viviendas “Magnammece o pesone”; de la lucha en el barrio industrial Bagnoli y de cómo una antigua prisión se abrió para uso común.

Sábado 7 de Octubre

10.30-13.00

Ganar el poder local- Barcelona en Comú

Presentación, charla y discusión

Elena Tarifa och David Fernandez Guerrero, activistas de la plataforma cívica Barcelona en Comú, exponen sobre la poderosa historia que comienza con manifestaciones y ocupaciones de plazas  del 2011, cuando cientos de miles de  españoles se alzaron contra los grandes problemas sociales a raíz de la crisis financiera y burbuja de inflación de viviendas.

Desde autoorganización en las plazas y barrios a repetidas manifestaciones, hasta construcción de plataformas ciudadanas locales con la meta en común de democratizar las instituciones y trasladar poder hacia los habitantes. En mayo del 2015 estas plataformas ciudadanas ganaron las elecciones locales en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz y A Coruña redibujando todo el mapa político.

En estas experiencias de movilización hay enseñanzas que no debemos perder. Esperanza e inspiración para todos quienes luchamos por un futuro más igualitario en contraste con el conservador populismo de derecha.

13-14.00

Almuerzo preparado por el grupo de mujeres de Botkyrka

14.00-15.00

Taller de discusión 1

Cómo llegar a donde queremos – y qué haremos después?

Hay estrategias específicas que funcionan bien/mal? De cuáles estrategias no podemos prescindir?

Partiendo desde los inspiradores de este día es hora de discutir y compartir experiencias. Las conversaciones se darán en grupos pequeños y vamos a rotar de forma de encontrarnos y compartir experiencias con la mayor cantidad de participantes posible durante esta hora.

Qué estructuras y trabajos de colaboración podemos construir? Aprovechemos la oportunidad de encontrarnos, activistas, grupos de trabajo y movimientos para discutir asuntos que raramente discutimos. Por eso tus pensamientos y experiencias son muy importantes.

15.00-15-30 Pausa 

15.30-18.00

De movilización a organización a democracia profundizada

Presentación, charla y discusión

Sobre estrategias de movilización a organización

Una cosa es despertar opinión sobre asuntos concretos o reunirse en protestas y expresiones específicas,  pero cómo hacemos para que este involucramiento se transforme en cambios estructurales más fundamentales y a más largo plazo? Los tres movimientos políticos  del panel se encuentran en estadios diferentes de sus luchas pero se unen en la voluntad de lograr profundos cambios en la sociedad. Qué aprendizajes se pueden lograr de cada paso dado y qué ha pasado con la motivación de cada grupo? Cuál es el próximo paso a dar que se exige? Cuáles han sido las premisas para lograr una movilización exitosa?

Los participantes representan “Juntos” y “Hospital de urgencias Sollefteå del futuro” También hemos invitado “Joven en Suecia” y esperamos que puedan participar pero eso depende de cómo se va desarrollando su huelga y su situación.

18.00-19.00

Taller de discusión 1, continuación

Cómo llegar a donde queremos – y qué haremos después?

Hay estrategias específicas que funcionan bien/mal? De cuáles estrategias no podemos prescindir?

Partiendo desde los inspiradores de este día es hora de discutir y compartir experiencias. Las conversaciones se darán en grupos pequeños y vamos a rotar de forma de encontrarnos y compartir experiencias con la mayor cantidad de participantes posible durante esta hora.

Qué estructuras y trabajos de colaboración podemos construir? Aprovechemos la oportunidad de encontrarnos, activistas, grupos de trabajo y movimientos para discutir asuntos que raramente discutimos. Por eso tus pensamientos y experiencias son muy importantes.

 

 Domingo 8 de octubre

10.30-12.00

La promesa social – Cómo construímos un nuevo e integrativo “nosotros” y hacia dónde vamos?

El trabajo sindical implica que nunca jamás aceptaremos realizar un trabajo por un sueldo menor del que algún otro aceptaría. Esta es una herramienta para impedir que trabajadores o grupos profesionales se enfrenten unos a los otros y una manera de mantener la solidaridad. En un artículo en el diario ETC Nathalie Söderberg y Alex Bengtsson dan argumentos a favor de este tipo de seguro de solidaridad entre grupos en el movimiento social: “La promesa social”

Durante este punto del programa discutimos qué tenemos en común en los diferentes grupos y redes del movimiento social y cómo podemos apoyarnos mutuamente. Descubrimos qué expectativas y necesidades tenemos y qué tienen otros para ofrecer.

Cómo incluímos las diferentes luchas concretas en una amplia lucha por otra sociedad? En torno a cuáles líneas de conflicto comunes nos podemos agrupar? Qué tenemos en común activistas HBTQI,  jóvenes afganos en huelga,  trabajadores portuarios, activistas de la salud y grupos separatistas?

Un panel con ocho representantes de organizaciones y redes inician un taller de discusión.

12.00-13.00

Almuerzo preparado por el grupo de mujeres de Botkyrka

 13.00-15.00

Taller de discusión

Qué luchas son importantes en los próximos años – y porqué?

Qué tenemos en común los movimientos sociales independientemente de las diferentes luchas concretas?

Cómo nos apoyamos mutuamente? Cuáles luchas serán importantes los próximos años, quizás en especial durante años electorales- y porqué?

Partiendo de los inspiradores de esta mañana es tiempo ahora de discutir y compartir experiencias. Las conversaciones  se darán en grupos pequeños y vamos a rotar de forma de encontrar y compartir experiencias con la mayoría de participantes posible durante estas dos horas.

Cómo podría ser una promesa social? En analogía con la promesa sindical de no permitir que nos pongan uno en contra del otro, pero  más allá del campo de los lugares de trabajo. Es algo que queremos comenzar a formular? No te pierdas el taller de discusión de cierre de Federación 2017 que al mismo tiempo marca pasos iniciales hacia el futuro. Cambiar el mundo no es locura ni utopía.

15.00-17.00

Cierre

Noche: Fiesta en Cyklopen, organizada por Massa Critica

Anmälan

Här anmäler du dig till alla tre dagar samtidigt. Konferensen är kostnadsfri. Lunch och middag förbereds av Botkyrka Kvinnoverksamhet till förmånligt pris där överskottet går till föreningen, maten är vegansk. Undrar du hur du hittar till Subtopia? Klicka här!

Tider:

Fredag kl 17 – ca 21

Lördag kl 10 – ca 21

Söndag kl 10 – 18

Skriv här om du har något övrigt du vill meddela

Blogg

Dokumentation fredag

Summering: Massa Critica på Federation 2017

 

 

Massa Critica är en plattform som samlar den självorganiserande rörelsen i Neapel. Federation 2017 inleddes med att inbjudna gäster från Massa Critica berättade om rörelsens sociala och politiska arbete.

 

Neapels historia präglas av ekonomisk och social ojämlikhet. Ungdomsarbetslösheten uppgår idag till nära 50% och den organiserade brottsligheten, inte minst kopplad till den beryktade Camorran, är utbredd. För Massa Critica, som formerades för tre år sedan, har det varit viktigt att presentera ett mot-narrativ om staden – en egen berättelse om vad Neapel står för.

 

“Det har alltid funnits motstånd i den här staden. Särskilt från de mest marginaliserade grupperna”, påpekar Giovanni Pagano, en av de inbjudna aktivisterna från Massa Critica. Han berättar om de fyra dagar i september 1943, när antifascister upphävde den nazistiska ockupationen av Neapel. Och om miljörörelsen som spelat en viktig roll under 2000-talet, inte minst i arbetet mot stadens misskötta sophantering.

 

På senare tid har rätten till bostad varit den centrala frågan för Neapels sociala rörelser. Olika aktörer – studenter, arbetare, med flera – har genom ockupationer tagit sig an stadens övergivna platser och byggnader. I skuggan av krympande välfärdsinstitutioner har självorganiserade sociala center tagit form. Där tillhandahålls alltifrån vård och undervisning till barnomsorg och juridisk rådgivning.

 

Rörelsen är som sagt autonomt organiserad, men sedan valet av ny borgmästare 2012 har även en del förhandlingar inletts med kommunen. Det har inte minst lett till att många ockuperade platser erkänts juridiskt som en slags allmänningar – platser för “gemensam nytta” (italienska: beni communi). En ägandeformen som varken är privat eller offentlig utan tar fasta på demokratisk delaktighet.

 

“Ockupationerna har förstås handlat om att ta tillbaka stadsrummet här och nu, men de blir också utgångspunkter för bredare demokratisk förändring”, berättar Paola Iavarone. Under kvällen går hon igenom några av de olika sociala center som Massa Critica organiserar: Giradino Liberato, Mutuo Soccorso Napoli, med flera. Hon nämner även klostret och ungdomsfängelset Scugnizzo Liberato, ett område som i september 2017 varit ockuperat i två år. Scugnizzo Liberato är Neapels hittills största allmänning. Där organiseras till exempel skolundervisning, kulturevenemang och flyktingverksamhet.

 

“Massa Critica föddes ur invånares praktiska behov”, säger Salvatore Cosentino. “Vi tittar på de olika stadsdelarna, särskilt periferin, och försöker bygga en gemensam plattform utifrån de olika krav och egenheter som finns.”

 

Avslutningsvis berättar Salvatore Cosentino om konferensen Common & Cities, som Massa Critica anordnar i Neapel den 17–19 november i år. Där fortsätter diskussionen om hur sociala klyftor kan överbryggas och demokratin fördjupas.

 

Program

(Med reservation för vissa förändringar)

Fredag 6 oktober

 

Kl 18.00-19.00

Öppning, mat och mingel Maten tillagas Botkyrka kvinnoverksamhet

 

Kl 19.00-21.00

Decide la città, staden bestämmer – Massa Critica

Presentation, samtal och diskussion

Neapel i södra Italien är en av de städer i Europa där en radikal rörelse är på framväxt. En så kallad municipalistisk rörelse, som utgår från det lokala för att bygga demokrati underifrån utifrån människors behov och miljö. Under senaste åren har en mängd husockupationer svept fram över staden och människor som blivit bostadslösa i krisen har fått tak över huvudet. Den sociala plattformen “Massa Critica” har existerat i snart tre åt. Förra sommaren valdes borgmästaren Luigi de Magistris att sitta ytterligare en femårsperiod i kommunen. Ett tillägg i kommunallagen har införts som legaliserar husockupationer som kommer allmänheten till godo. Massa Critica för en allt annat än bedjande dialog med borgmästaren och kommunen. Plattformen bygger på lokala folkförsamlingar och tanken om ett agora populare, med siktet på att skapa framtida institutioner som bygger på allmänningens principer och som kan ersätta ett föråldrat och demokratiskt urvattnat styre.

Aktivister från Massa Critica kommer till federation för att dela med sig av sina erfarenheter. De kommer bland annat att berätta om bostadsnätverket “magnammece o pesone”. om kampen i industriområdet Bagnoli och hur det gick till när ett före detta fängelse öppnades upp för att bli en allmänning.

 

 

 

Lördag 7 oktober

Kl 10.30 – 13.00

Att vinna den lokala makten – Barcelona en Comú

Presentation, samtal och diskussion

Elena Tarifa och David Fernandez Guerrero, aktiva i medborgarplattformen Barcelona en Comú, tecknar den mäktiga historia som börjar med demonstrationer och torgockupationer 2011, då hundratusentals spanjorer reste sig mot växande sociala problem i kölvattnet av finanskris och bostadsbubbla.

Från självorganisering på torgen, via kvartersorganisering och återkommande massdemonstrationer, vidare till uppbyggandet av lokala medborgarplattformar med det gemensamma målet att demokratisera institutionerna och föra över makt till invånarna. I maj 2015 vann dessa medborgarplattformar lokalvalen i städer som Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cadiz och A Coruña och ritade därmed om hela den politiska kartan.

I dessa erfarenheter av mobilisering finns lärdomar som vi inte har råd att missa. Hoppingivande och inspiration för alla som kämpar för en jämlikare framtid i kontrast till konservativ högerpopulism.

Kl 13-14.00

Lunch från Botkyrka kvinnoverksamhet

Kl 14.00-15.00

Diskussionsverkstad 1

Hur ska vi nå dit vi vill – och vad gör vi sedan?

Finns det specifika strategier som fungerar bra/dåligt? Vilka strategier kan vi inte vara utan?

Med utgångspunkt från dagens inspiratörer är det nu dags för oss deltagare att diskutera och dela erfarenheter. Samtalen sker i mindre grupper och vi kommer att rotera enligt en modell så att vi möter och delar erfarenheter med så många som möjligt under denna timme.

Vad kan vi bygga för strukturer och samarbeten? Nu tar vi tillfället att mötas mellan olika aktivister, arbetsgrupper och rörelser för att diskutera frågor som vi sällan gör!

Därför är dina tankar och erfarenheter värdefulla.

 

Kl 15.00-15-30

Paus

 

Kl 15.30-18.00

Från mobilisering till organisering till fördjupad demokrati.

Presentation, samtal och diskussion

Om strategier från mobilisering till organisering.

Det är en sak att väcka opinion i sakfrågor, eller att samlas kring specifika politiska protester och uttryck. Men hur gör vi för att detta engagemang ska övergå till långsiktig och mer grundläggande strukturella förändringar?  De tre politiska rörelserna i panelen befinner sig i olika stadier i sina kamper, men förenas i viljan till genomgripande samhällsförändring. Vilka lärdomar kan man dra ur varje steg och vad har hänt med gruppens motivation? Vad krävs för nästa steg? Vilka har förutsättningarna varit för en framgångsrik mobilisering?

Deltagarna är representanter från Ung i Sverige, Tillsammansskapet och Sollefteå framtidens akutsjukhus.

 

Kl 18.00-19.00

Diskussionsverkstad 1, forts.

Hur ska vi nå dit vi vill – och vad gör vi sedan?

Finns det specifika strategier som fungerar bra/dåligt? Vilka strategier kan vi inte vara utan?

Med utgångspunkt från dagens inspiratörer är det dags för oss deltagare att diskutera och dela erfarenheter. Samtalen sker i mindre grupper och vi kommer att rotera enligt en modell så att vi möter och delar erfarenheter med så många som möjligt under denna timme.

Vad kan vi bygga för strukturer och samarbeten? Nu tar vi tillfället att mötas mellan olika aktivister, arbetsgrupper och rörelser för att diskutera frågor som vi sällan gör!

Därför är dina tankar och erfarenheter värdefulla.

 

 

söndag 8 oktober

 

Kl 10.30-12.00

Det sociala löftet – Hur skapar vi ett nytt, inkluderande ”vi”, och vart ska vi?

Det fackliga löftet innebär att aldrig någonsin gå med på att göra ett arbete för en lägre lön än någon annan skulle acceptera. Det är ett verktyg för att förhindra att arbetare eller yrkesgrupper ställs emot varandra, och ett sätt att upprätthålla solidariteten. I en debattartikel i ETC argumenterar Nathalie Söderberg och Alex Bengtsson för en motsvarande försäkring om solidaritet mellan grupper i den sociala rörelsen:

”Det sociala löftet”. 

Under den här programpunkten diskuterar vi vad de olika grupperna och nätverken inom den sociala rörelsen har gemensamt och hur vi kan backa varandra. Vi reder ut vilka önskningar och behov som finns och vad andra kan erbjuda.

Hur inkluderar vi de olika kamperna mot specifika förtryck i en bred kamp för ett annat samhälle? Vilka gemensamma konfliktlinjer kan vi samlas kring? Vad har HBTQI-aktivister, strejkande afganska ungdomar, hamnarbetare, vårdaktivister och separatistiska grupper gemensamt? 

En panel bestående av åtta representanter från olika organisationer och nätverk inleder en diskussionsverkstad.

 

 

Kl 12.00-13.00

Lunch från Botkyrka kvinnoverksamhet

 

 

Kl 13.00-15.00

Diskussionsverkstad 2

Vilka kamper är viktiga kommande år – och varför?

Vad har vi som sociala rörelser gemensamt oavsett olika pågående specifika kamper?

Hur backar vi varandra? Vilka kamper är viktiga kommande år – kanske särskilt under valåret – och varför?

Med utgångspunkt från förmiddagens inspiratörer är det nu dags för oss deltagare att diskutera och dela erfarenheter. Samtalen sker i mindre grupper och vi kommer att rotera enligt en modell så att vi möter och delar erfarenheter med så många som möjligt under dessa två timmar.

Hur skulle ett socialt löfte kunna se ut? En motsvarighet till arbetarrörelsens fackliga löfte om att vägra ställas mot varandra, men ett löfte som sträcker sig utanför arbetsplatserna. Är det något vi vill börja formulera? Missa inte Federations avslutande diskussionsverkstad som samtidigt sätter avstamp för framtiden!

Att förändra världen är varken galenskap eller utopi.

 

Kl 15.00-17.00

Avslutning.

Kvällsaktivitet: Fest på Cyklopen, arrangerad av Massa Critica! (T-bana Högdalen, 25 minuter från Stockholm city, finns direktbuss från Alby)

 

Det kommer finnas en barnhörna under konferensen för den som har med barn, dock utan barnskötare.

Praktiskt

När?

6-7-8 oktober

Var?

Subtopia, Rotemannavägen 26 Norsborg (inte 10 som det står på affischen), T-bana Alby, ca 40 minuter från Stockholm city.

Så här hittar du hit!

Program?

Här.

Om konferensen

KONFERENS FÖR EN FÖRDJUPAD DEMOKRATI

De senaste åren har Sverige sett en uppkomst av nya sociala rörelser. Allt fler har sett det meningsfullt att samlas och agera kring samhällsfrågor där den etablerade demokratiordningen brustit. Engagemanget under flyktingmottagandet 2015 var en väckarklocka och nyligen har människor även mobiliserat fackligt (Hamn4an, Sopstrejken), i protest mot nedmonteringen av välfärden (BB i Sollefteå), och mot sociala orättvisor (Förorten mot våld). Därtill finns hyreskamper, LSS-protester, sjukvårdsuppror och Ung i Sverige, som utgör en påminnelse om Sveriges roll som skyddsrum för flyende. När de sociala och demokratiska rättigheter som vunnits under 1900-talet nu hotas vill allt fler agera för en fördjupad och inkluderande demokrati, där var och en deltar och bidrar efter förmåga.

Federation 2017 är en konferens kring frågor om organisering och demokratisering. Deltagarna kommer från hela den sociala gräsrotsrörelsen. Under tre dagar ska erfarenheter delas, samtal och diskussioner föras kring visioner om ett samhälle präglat av gemenskap, hopp och solidaritet. Syftet med konferensen är kunskapsöverföring och inspiration och att stötta och stärka varandra i de utmaningar som finns i dag och de som kommer i framtiden. Syftet är även att bygga nya allianser och påbörja en ny plattform för samarbete. Konferensen kommer kretsa kring frågeställningar som:

– Hur vänder vi valåret till en möjlighet att forma konkreta alternativ till kapitalism, patriarkat och nationalstat och föra upp dem på den politiska dagordningen?

– Hur sammanför vi de olika kamperna i en bred kamp för ett annat samhälle?

– Hur bygger vi civila organisationer som skapar ett alternativt system till den parlamentariska demokratin?

Deltagare bl.a från:
Demos Stockholm, Musketörerna i Rågsved, Nätverket Ort till Ort, Demokratisk Omställning, Nätverket Linje 17, Allt åt Alla Stockholm, Tillsammansskapet, föreningen Sollefteå framtidens akutsjukhus, Ung i Sverige,

Mer information kommer att presenteras fortlöpande!